Mantra of Lord vishnu

Mantra of Lord vishnu
Shaantaakaaram Bhujagashayanam Padmanaabham Suresham
Vishwaadhaaram Gaganasadrasham Meghavarnam Shubhaangam
Lakshmikaantam Kamalanayanam Yogibhirdhyaanagamyam
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanaatham”

Similar Posts: